Algemene voorwaarden

PROFACTS BV - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de levering van diensten (hierna “Diensten”) door Profacts BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte, België, RPR BE 0883.521.431 (hierna “Profacts”), die worden afgesloten met haar klanten (hierna de “Klant”). Partijen kunnen bij wederzijds akkoord van deze Algemene Voorwaarden afwijken in specifieke verkoopsvoorwaarden. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn niet geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

1.2 De toepassing van deze Algemene Voorwaarden sluit de toepassing van alle andere algemene voorwaarden uit. Profacts is niet gebonden door eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

1.3 Door een bestelling van Diensten te plaatsen, door een levering van Diensten te aanvaarden of door de betaling van de Diensten, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud.

2. BESTELLING, PRIJS EN BETALING

2.1 De bestelling van een Dienst is pas bevestigd wanneer Profacts (i) een aanbod heeft gedaan aan de Klant en (ii) de Klant mondeling of schriftelijk heeft aangegeven het project te willen starten met Profacts.

2.2 De Klant kan zijn bestelling niet annuleren tenzij na uitdrukkelijke toestemming van Profacts of mits integrale betaling van de contractueel vastgelegde prijs.

2.3 Elke factuur is integraal en zonder enige vermindering of compensatie betaalbaar binnen 30 dagen na datum van de factuur. In geval van laattijdige betaling van een factuur, heeft Profacts het recht om de uitvoering van de bestaande bestellingen onmiddellijk op te schorten tot op het ogenblik dat alle eisbare bedragen volledig zijn betaald, onverminderd het recht van Profacts om contante betaling te vragen bij de levering of om enig ander wettelijk rechtsmiddel aan te wenden.

2.4 In geval van laattijdige betaling van een factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een nalatigheidinterest van 1,5 % per maand van toepassing op het verschuldigde bedrag, aan te rekenen vanaf het ogenblik van het opeisbaar worden van het bedrag tot op het ogenblik van volledige betaling, en (ii) een forfaitair bedrag ter dekking van de administratieve kosten van 150 EUR.

3. LEVERING

3.1 De door Profacts medegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. De leveringstermijnen zijn afhankelijk van allerlei factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgorde van bestellingen en de beschikbaarheid van de menselijke middelen van Profacts. Profacts zal zich naar beste vermogen inspannen om zich te houden aan de medegedeelde leveringstermijnen mits de Klant zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en eventuele overeengekomen specifieke voorwaarden naleeft. Vertragingen bij de levering kunnen niet leiden tot een annulering van de bestelling, noch tot enige schadevergoeding of boete.

3.2 Indien de Klant in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is in het kader van de levering van de Diensten, heeft Profacts het recht om de koopovereenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval heeft Profacts het recht om de verliezen en kosten ten gevolge van dergelijk nalaten te verhalen op de Klant.

3.3 De door Profacts opgeleverde en geleverde rapporten, documenten, analyses en andere materialen (hierna “Materialen”) blijven eigendom van Profacts en de Klant ontvangt enkel een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie op deze Materialen voor intern gebruik.

4. OVERMACHT

Profacts is niet aansprakelijk ten opzichte van de Klant voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de gebrekkige uitvoering van een verplichting onder deze Algemene Voorwaarden, wanneer dergelijke gebrekkige uitvoering het gevolg is van omstandigheden waarover zij redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaaldefecten, arbeidsgeschillen, overstromingen, onweer of andere omstandigheden die de normale toevoer van grondstoffen of Diensten of de productie of levering van de Diensten aantasten.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 In geval van aansprakelijkheid van Profacts, kan Profacts enkel worden gehouden tot, naar goeddunken van Profacts, hetzij haar verplichtingen in natura uit te voeren, hetzij de Diensten opnieuw te leveren.

5.2 In elk geval is de aansprakelijkheid van Profacts beperkt tot de prijs van de door de Klant aan Profacts betaalde Diensten die aanleiding gaven tot de schade. De aansprakelijkheid van Profacts is uitgesloten voor schade veroorzaakt door acties die de Klant neemt ten gevolge van de geleverde Diensten of door enige aanbevelingen gemaakt door Profacts in het kader van de Diensten. Profacts is ook niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, verlies van productiviteit, verlies van gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten, of voor morele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reputatieschade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht en ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime.

6. REFERENTIE

De Klant laat Profacts toe om te verwijzen naar zijn vennootschapsnaam, zijn handelsnaam en zijn merk in het kader van de commercialisering van de Diensten.

7. SLOTBEPALINGEN

7.1 Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven te Gent.

7.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor om het even welke reden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Beide partijen zullen in dergelijk geval de onwettelijk, nietig of onafdwingbaar verklaarde bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de geest van de overeenkomst.

7.3 Geen enkel(e) verzuim of nalatigheid om een bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, houdt een afstand van dergelijke bepaling in.

Profacts BV
Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte, Belgium
info@profacts.be - Tel: +32 (0)9 244.06.74 - RPR BE 0883.521.431